Espoon kaupunki salli vuoden 2021 alussa Vanhalla Lillhemtintiellä yksisuuntaisen ajoneuvoliikenteen Lillhemtistä Maakirjantielle tilapäisenä liikennejärjestelynä. Järjestelyn oli tarkoitus kestää Opinmäen ympäristön rakennustöiden valmistumiseen, mutta enintään 21.12.2025 asti.

Asukkaat valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka totesi päätöksen lainvastaiseksi. Espoon kaupunginhallituksen enemmistö ei tyytynyt hallinto-oikeuden päätökseen vaan päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus totesi 7.6.2023 järjestelyn lainvastaiseksi. Asemakaavasta poikkeavaa liikennejärjestelyä ei voi tehdä ilman selvitystä vaikutuksista ympäröivän alueen maankäyttöön eikä tilapäinen järjestely voi kestää viittä vuotta.

Yhteyden uudelleen avaaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Kaupunkisuunnittelukeskus on aloittanut kaavamuutoksen valmistelun.

Merkittävää asiassa on, että korkein hallinto-oikeus (KHO) teki asiasta ns. vuosikirjapäätöksen (2023:61). Vuosikirjaan valitaan ne päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

KHO:n päätös

Kunnan viranomainen oli päätöksellään sallinut yksisuuntaisen ajoneuvoliikenteen ohjaamisen asemakaavassa osoitetun kevyen liikenteen väylän kautta viereiselle asuntoalueelle viiden vuoden määräajaksi. Päätöksessä oli varsinaisesti kysymys liikenneohjauslaitteen asettamista koskevasta päätöksestä, joka oli tehty edellä mainittua tarkoitusta varten. Asiassa oli ratkaistava, oliko päätöksen antamiseen ollut lainmukaisia perusteita, kun erityisesti otettiin huomioon alueen asemakaavoituksesta saatu selvitys.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että viiden vuoden määräajan tueksi ei ollut esitetty sellaisia perusteluja, joiden nojalla olisi katsottava, että päätöksessä oli tosiasiassa ollut kysymys tieliikennelaissa tarkoitetusta tilapäiseen käyttöön tarkoitetusta liikenneohjauslaitteesta. Näin pitkä määräaika olisi joka tapauksessa edellyttänyt myös selvitystä päätöksen mukaisen liikennejärjestelyn vaikutuksista ympäröivän alueen asemakaavalla ratkaistuun ja toteutuneeseen maankäyttöön. Tällaista selvitystä ei ollut päätöksentekoa varten tehty. Edellytyksiä puheena olevan liikenneohjauslaitteen asettamiselle viiden vuoden määräajaksi ei ollut.

Tieliikennelaki 71 § 1 momentti
Hallintolaki 6 § ja 45 §

KHO:n päätös: https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1685955380999.html#