Muistutus Vanha Lillhemtintien asemakaavaehdotukseen 1.3.2024

Suurpelto-seura toteaa muistutuksessa mm: vuonna 2021 kaupunginvaltuuston kanta oli, että kaavaa ei ole tarkoituksenmukaista avata. Tästä huolimatta kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2022 kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa aloittamaan kaavamuutoksen valmistelut tien avaamiseksi kaksisuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle. Menettely ei noudata hyvää hallintotapaa, kun tuoretta asemakaavaa, joka on saanut lainvoiman 2017 ja joka on viety läpi normaalin huolellisen kaavoitusprosessin kautta, lähdetään muuttamaan perustelemattomalla kaupunginhallituksen päätöksellä.

Kaavaehdotuksessa ei perustella tarvetta liikenneratkaisun muutokselle tai avata onko nykyisen liikenneratkaisun lähtökohdissa jotain ongelmaa.

Suurpelto-seura ei pidä asemakaavamuutosta tarpeellisena. Esitämme, että kaavamuutos hylätään.

Muistutus kokonaisuudessaan Suurpeltoseura muistutus kaavaehdotus 330602

Huomautus maisematyölupahakemukseen 16.2.2024

Suunnitellut hakkuualueet /kuviot sijaitsevat voimassa olevan Espoon yleiskaavan mukaan keskuspuiston alueella ja ovat lähellä asutusta ja virkistysväyliä. Alueet ovat tärkeitä maisemallisesti ja alueen asukkaiden virkistyskäyttöä ajatellen. Mahdollisten metsänhoidollisten toimenpiteiden tulee tukea vain alueen yleiskaavan mukaista turvallista virkistyskäyttöä, ei talousmetsän kasvattamista.

Espoon kaupunki asetti Yleiskaavatyössä 2060 tavoitteeksi keskuspuiston laajentamisen. Tavoite Espoon asukkaiden virkistysmahdollisuuksien parantamiseen on hyvä. Suunnitellut hakkuut heikentäisivät keskuspuiston virkistyskäytön edellytyksiä ja luonnon monimuotoisuutta. Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisesta toimenpiderajoituksesta tulee pitää kiinni ja lupa toimenpiteisiin evätä.

Yleiskaavatyön aikana ei tule myöntää maisematyölupia keskuspuiston nykyisille ja todennäköisille tuleville alueille.

Kannanottoon yhtyivät myös Olari-seura ja Matinkylä-seura.

Huomautus maisematyölupaan Kokinmetsä_v2

Muistutus Sepänkallionrinteen asemakaavaan 

Seura totesi, että korttelisuunnitelma vaikuttaa hyvältä: rakennuskorkeus on maltillinen ja vaihtelee, talojen sijoittelu hyödyntää maaston muotoja ja synnyttää pitkiä avoimia näkymiä.

Kerrostalojen huoneistojakauma ilahduttaa: alueelle suunnitellaan runsaasti myös muita kuin yksiöitä tai kaksioita.

Seura esitti myös puuston säilyvyyden varmistamista laajemmin ja sitovasti.

Esitimme myös, että alueelta suunnitellaan suora kevyen liikenteen yhteys etelään kohti Suurpellon palveluja.

Kannanotto kokonaisuudessaan: Suurpelto-seuran palaute Sepänkallionrinteen asemakaavaehdotukseen

Esitys keskuspuiston laajentamiseksi yleiskaavassa 18.10.2023

Yhteensä 19 espoolaista yhdistystä ovat yhdessä tarkastelleet koko Espoolle tärkeätä Keskuspuistoa ja sen reuna-alueita.

Nämä reuna-alueet tulisi selkeästi turvata rakennushankkeilta asianmukaisilla kaavamerkinnöillä Espoon yleiskaavassa 2060, esimerkiksi lähivirkistys-, ulkoilu-, palstaviljely- ym. alueina sekä erilaisina maisema- ja luonnonsuojeluarvoja turvaavina luontoalueina.

Yhdistykset ovat huolestuneita kaupungin rakentamistavoitteista, jotka uhkaavat näitä meille kaikille tärkeitä virkistys- ja luontoalueita. Yhdistykset haluavat olla mukana vaikuttamassa ja edistämässä yleistä etua tuomalla esiin asukkaiden näkökulman Espoon keskuspuiston säilyttämiseksi mahdollisimman laajana ja yhtenäisenä alueena.

Kirje yleiskaavan valmistelijoille  Esitys keskuspuiston laajentamiseksi

Keskuspuistoon liitettäväksi esitetyt alueet perusteluineen Keskuspuistoon ehdotetut alueet

______________________________________________________________________________

Tiedoksi: Puiden kaato Kabiksenreitin varrella

5.4.2023

Kabiksenreitin varrella oleva, Maakirjantielle ulottuva tontti (Maakirjantie 8) on Espoon kaupungin omistama ja se on voimassa olevassa asemakaavassa ns. Y-tontti eli varattu julkisten palvelujen tontiksi. Tontille ei vielä ole rakennettu eikä  lähivuosien suunnitelmissakaan ole rakentamista tälle tontille. Todennäköisin vaihtoehto on, että tontille tullaan joskus rakentamaan päiväkoti, koska sille tulee olemaan suuri tarve Suurpellon asukasmäärän kasvaessa.

Puiden hakkuu sai luvan vuonna 2021. Lupaprosessiin kuuluvasti rakennusvalvonta on asiassa kuullut (14.11.2021 ) naapureita eli kiinteistöjen omistajia (Klariksentie 1 ja 3:n osalta Asuntosäätiö, Klariksentie 5:n isännöitsijä, yksityisiä maanomistajia). Kukaan ei tuolloin reagoinut suunnitelmiin. Maisematyöprosesseissa asukasyhdistyksiä ei kuulla eli Suurpelto-seura ei saanut tietoa suunnitellusta hakkuusta.

Miksi puut hakattiin?

Rakennusvalvonta pyysi ympäristökeskukselta lausunnon, koska alueella on ollut liito-oravahavaintoja. Ympäristökeskus puolsi hakkuuta, vaikka siitä pientä haittaa luonnolle onkin. Kyseessä on ns. valmennushakkuu eli puita ja eläimiä totutetaan tulevaa rakentamista varten. Alueelta kaadettiin 20 isoa puuta. Alueelle jätettiin koivuja ja kaksi isoa haapaa. Pari paksua tukkia jätettiin alueelle lahopuuksi.

Tontin pohjoispuolen metsikkö säästetään. Sieltä on aiempia havaintoja liito-oravista. Kaavailtu päiväkoti sijoitetaan keskialueelle, jolloin metsä säilyy. Nyt käsitellylle alueelle sijoittuisi lasten leikkipiha.

Alueelle jäävät oksat voidaan käyttää lahopuuaidan kohentamiseen.

_________________________________________________________________________

Mielipide kaavaan 330602 Vanha Lillhemtintie

3.4.2023

Maakirjantie avattiin läpikulkuliikenteelle Henttaalta poispäin 3.2.2021 väliaikaisena järjestelynä. Avaamisen tavoitteena oli lisätä koululaisten turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta Opinmäen koulun läheisyydessä.
3.5.2022 Helsingin hallinto-oikeus kumosi kuitenkin päätöksen avata Maakirjantie liikenteelle.

Syksyllä 2022 toteutetussa konsultointiyritys WSP:n tutkimuksessa todetaan, että alueen liikennejärjestelyt eivät edellytä Vanhan Lillhemtintien avaamista kaksisuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle. Tästä huolimatta kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2022, että kaavamuutoksen valmistelut tien avaamiseksi kaksisuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle aloitetaan.

Valmistuneessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei kuitenkaan kerrota päteviä perusteita muutokselle. Vanha Lillhemtintie on esitetty eri kaavoissa kevyen liikenteen väylänä johdonmukaisesti vuodesta 1991 alkaen, ja Suurpelto III asemakaava sai lainvoiman 2016. Mikä siis nyt on muuttunut, jotta kaavaa nyt pitäisi muuttaa?

Myös suunnitelmassa esitetyn muutoksen vaikutukset on arvioitu liian suppeasti. Vaikutukset tulisi arvioida laajemmin kokonaisuutena suhteessa turvallisuuteen, virkistysyhteyksiin, viljelylava-alueeseen, kaupunginosapuiston käytettävyyteen, luontoarvoihin, Suurpellon palvelujen sekä alueen kehittymiseen ylipäätään sekä muutoksen aiheuttamiin kustannuksiin.

Suurpelto-seura ei pidä asemakaavan muutosta tarpeellisena eikä asiassa ei tule edetä tämän OAS:n pohjalta.

Lue Suurpelto-seuran koko mielipide tästä. 

__________________________________________________________________

Mielipide Likusterikatu 330409 Suurpelto I 330404

Suurpelto-seuran mielipide, huhtikuu 2021: Asemakaavamuutosten valmisteluaineistossa esitetyt, Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa 7.12.2011 hyväksytyt tavoitteet ovat hyviä. Kaavoituksessa tulee sitoa toteuttajat riittävän vahvasti noudattamaan ratkaisuissaan näitä tavoitteita. Lue koko mielipide AOS Likusterinkatu ja Suurpelto I huhtikuu 2021.

Oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle Vanhan Lillhemtintien avaamisesta

Suurpelto-seura on hakenut muutosta päätökseen avata Vanha Lillhemtintie yksisuuntaisena, kunnes Opinmäen koulun ympäristön rakennustyöt ovat pääosin valmistuneet, tarvittaessa 21.12.2025 asti.

Päätöstä tulee oikaista siten, että määräaika on 4.6.2021 asti kuitenkin siten, että määräaikaa voidaan pidentää enintään vuoden 2021 loppuun mikäli Hausian rakennustyö Opinmäkeä vastapäätä viivästyy.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle on, että Vanhan Lillhemtintien avaaminen on vahvistetun asemakaavan vastainen. Avaus tuo liikennettä viheryhteyden poikki, hidastaa asemakaavan mukaisten asuntojen ja puistoalueiden toteuttamista ja tuo ajoneuvoliikennettä kadulle, joka on asemakaavassa päättyvä katu.

Väliaikaisuuden venyttäminen viiden vuoden mittaiseksi ei ole tarkoituksenmukaista, sillä Opinmäen lähellä oleva rakennuskohde valmistuu syksyllä 2021. Lillhemtintien liikennettä eniten haittaava elementtien kuljetus kestää vain vuoden 2020 loppuun, joten tilanne helpottuu jo vuoden 2021 alussa. Seuraaviin rakennuskohteisiin työmaaliikenne ohjataan muuta kautta. Lisäksi Opinmäen ympäristöön tehdään parannuksia lasten turvallisuuden takaamiseksi vuoden 2021 alussa.

The Suurpelto Association has applied for amendment of the decision concerning the opening of Vanha Lillhemtintie. The complaint, see the link below (in Finnish). 

Lue koko oikaisuvaatimus tästä:  Vanha Lillhemtintie – oikaisuvaatimus.

____________________________________________________________________

Ehdotukset Opinmäen turvallisuuden lisäämiseksi

20.11.2020

Suurpelto-seuran hallituksessa 19.11.2020 keskustelimme pitkään Opinmäen turvallisuudesta ja yritimme edelleen miettiä rakentavia ratkaisuja.
Esiin tuli mm. saattoliikenteen jättöpaikkojen lisääminen, Opinmäen parkkipaikkojen käyttäminen, raskaan työmaaliikenteen ajojen välttäminen vilkkaimman saattoliikenteen ajan eli klo 7.30-8.30 aamuisin, väliaikaiset liikennevalot kiertoliittymään jalankulkijoille tai liiketunnistimella syttyviä valoja, Poppelikujan suojatien korottaminen ja linjan 118B:n päätepysäkin siirto Lillhemtiin.  

Lue Suurpelto-seuran kirje näistä ehdotuksista kaupunkitekniikan keskukselle kokonaisuudessaan etusivulta.

________________________________________________________________________

Kannanotto Vanha Lillhemtintien avaamiseen ja Opinmäen saattoliikenteeseen

5.11.2020

Suurpelto-seura ei pidä Vanha Lillhemtintien avaamista läpiajoliikenteelle hyvänä ratkaisuna. Jos se kuitenkin aiotaan avata tulee seuran mielestä tien avaamiselle asettaa selkeä ja lyhyt takaraja. Takaraja voisi olla 4.6.2020, jolloin koulujen lukuvuosi päättyy ja Opinmäen saattoliikenne loppuu kesän ajaksi.  Ruuhkia syntyy koulun alkamisaikaan klo 8:00 – 8:20. Tämä ongelma pitää seuran mielestä ratkaista nimenomaan Opinmäen saattoliikenteen osalta. Lillhemtin liikenteen siirtäminen Maakirjantielle ei pura Opinmäen aamuruuhkaa.
Lue Vanha Lillhemtintie ja Opinmäen saattoliikenne_2020.
Seuran tekemän liikenteen havainnoinnin tulokset: Opinmäki laskenta 31.10. ja 5.11.

Mielipide Lillhemtinpihan kaavoitussuunnitelmista

12.8.2020
Suurpelto-seura ry toteaa mielipiteenään korttelin 331003 Lillhemtinpiha kaavoitussuunnitelmista, että Lillhemtin arvorakennuksia (Punainen tupa ja tontin päärakennus) ei tule kaavoittaa asumiskäyttöön. Uudisrakentaminen tontilla on mahdollista, mikäli huomioidaan alueen suojeltavat rakennukset ja säilytettävä ympäristö. Lue koko mielipide tästä: Mielipide Lillhemtinpihan kaavoitussuunnitelma elokuu 2020

Suurpelto-seuran vastine valtuustoaloitteeseen Henttaan liikenneyhteyksistä 

tammikuu 2020
Suurpelto-seura on jättänyt vastineen valtuustoaloitteeseen Henttaan liikenneyhteyksistä. Lue kannanotto tästä: Vastine valtuustoaloitteeseen Suurpelto-seura 1_2020.

Esitys asukastilan saamiseksi Suurpeltoon

13.5.2019
Suurpelto-seura esittää mielipiteenään, että Espoon kaupungin tulisi rakentaa tai vuokrata tilat yhteisötalolle Suurpeltoon. Tilan tulisi sijaita keskeisellä paikalla, jotta sinne olisi helppo poiketa. Tila voisi olla asukkaiden hallinnoima, mutta kustannuksista ja perusylläpidosta vastaisi kaupunki. Suurpelto-seura esittää väliaikaisen Infopaviljongin eli Kennon jatkavan asukastilana. Lue koko esitys täältä:  Suurpellon kylätalo 13.5.2019

Kannanotto kouluverkkosuunnitelmaan

29.1.2018
Suurpelto-seura ry esittää, että suunnitelmat EIS:n jakamisesta kahteen yksikköön hylätään, että Suurpellon lapsille tarjotaan lähikoulu (luokat 1-9) Suurpellon alueella ja että näiden toteuttamiseksi aloitetaan Opinmäen laajennuksen suunnittelu välittömästi. Koko esitys tässä: Suurpelto-seuran kannanotto kouluverkkosuunnitelmaan 2018

Kansainvälinen koulu kuuluu Suurpeltoon

Suurpelto-seuran kannanotto suunnitelmiin siirtää Espoon kansainvälinen koulu Otaniemeen. Lue kannanotto tästä: Kannanotto suunnitelmista siirtää Espoon kansainvälinen koulu Otaniemeen 2017

Esitys: HSL:n matkakorttien myynti Suurpeltoon

23.5.2017
Suurpelto-seura ry esittää, että HSL ryhtyy toimenpiteisiin matkakorttien myyntipisteen saamiseksi mahdollisimman nopeasti Suurpeltoon. Esitys tässä: HSL matkakorttien myynti

Esitys: Apteekki Suurpeltoon

Espooseen on myönnetty uusia apteekkilupia. Suurpelto-seura esittää, että yksi apteekeista perustettaisiin Suurpeltoon. Esitys tässä: Apteekki Suurpeltoon

Muutosvaatimus Kabiksereitin varteen suunniteltuun pysäköintialueeseen

12.5.2016
Suurpelto-seura esittää Kabiksenreitin varteen suunnitellun 51-paikkaisen pysäköintialueen pienentämistä puoleen, syynä luontoarvot. Muutosvaatimus tässä: Pysäköintipaikat Muutosvaatimus 12.5.2016

Keskustakortteli – Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

10.1.2016
Suurpelto-seura ei vastustanut ajatusta keskustaan tulevasta tornitalosta, mikäli se toteutetaan korkeatasoisesti, on jännittävä, innovatiivinen, valoisa ja uuden urbaanin kaupunkisuunnittelun parhaimmistoa. Lue kannanotto täältä: Keskustakortteli Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Suurpelto I, 330407, 547-2015

Suurpelto-seuran kannanotto Suurpellon koulutilanteeseen 

14.10.2016
Suurpelto-seura esittää, että
– Suurpelto-Henttaa alueen koulusta ja Olarin koulusta voidaan muodostaa alkuun yhtenäinen koulu. Koulun nimi pitää muodostaa molempien koulujen nimistä.
– Opinmäkeen tulevan koulun nimeksi tulee Suurpellon koulu eli nimi perustuu koulun sijaintiin kuten muuallakin.
– Opinmäen vaiheen kaksi rakentamista kiirehditään niin, että se valmistuu viimeistään vuonna 2025.
– Espoon kansainvälinen koulu saa riittävät tilat ja se voi aloittaa 3-sarjaisena syksyllä 2017.
Lue koko esitys täältä: Suurpelto-seuran kannanotto koulutilanteeseen_14.10.16

Kouluillan muistio 

3.10.2016
Tässä Matinkylä-Olarin ja Tapiolan alueen suomenkielisen opetuksen aluepäällikön Eeva-Kaisa Ikosen laatima muistio 3.10.pidetystä kouluillasta:
henttaa-suurpelto-olari-huoltajatilaisuus-3-10-2016-muistio

Suunnittelukävely 

28.9.2016
Läsnä arkkitehti Aila Valldén, infrapalvelupäällikkö Toni Korjus ja Suurellon projektijohtaja Pekka Vikkula Espoon kaupungilta sekä Suurpelto-seuran hallituksen jäseniä.

Kävelyllä käsiteltiin mm. tulevaa tornitaloa, palvelukortteleita, kosteikkoa, Suurpelto IV ja V:n rakentamista, uutta kulkuyhteyttä Henttaalle, Lukupuron osmankäämiongelmaa, Piilipuuntien varren rakentamista, viljelylavojen siirtoa, Lillhemtin puiston toimivuutta sekä mahdollista pop up -/ympäristötaidetta suurpeltoon.

Lue muistio tästä: suurpellon-suunnittelukävely-28-9-16_Muistio