Suurpelto-seura ry

Säännöt

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suurpelto-seura ry, ruotsiksi Storåkern-sällskapet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen toiminta-alueena on Suurpelto.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on
– kehittää alueen asukkaiden yhteistoimintaa,
– valvoa alueen asukkaiden yhteisiä ja yleisiä asumiseen, asumiskustannuksiin, palveluihin, vapaa-ajan toimintoihin ja liikennejärjestelyihin liittyviä etuja,
– edistää ekologisen ja asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan toteuttamista kaikki alueella esiintyvät asumismuodot huomioon ottaen,
– toimia alueen historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristökokonaisuuksien suojelemiseksi.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3§ Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää kokous-, esitelmä-, keskustelu-, koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vapaa-ajan toimintaa,
– tekee esityksiä viranomaisille sekä muille alueella vaikuttaville yhteisöille tai elimille,
– voi harjoittaa julkaisutoimintaa,
– voi perustaa keskuuteensa tarpeen mukaan erityisalojen jaostoja,
– toimii yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, voi toimeenpanna keräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttejä sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistys voi harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4§ Jäsenistö

Yhdistys voi valita varsinaiseksi jäsenekseen jokaisen yhdistyksen toimialueella vakituisesti asuvan tai toimivan henkilön ja kannattajajäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille.

Yhdistys pitää kirjaa jäsenistään suoritettujen jäsenmaksutietojen perusteella.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta.
Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti voidaan hallituksen esityksestä erottaa jäsenyydestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

5§ Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Hallituksella on oikeus erillisen anomuksen perusteella myöntää yhdistyksen jäsenelle maksuvapautus vuodeksi kerrallaan sosiaalisin perustein.

6§ Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu kuudesta kahdeksaan varsinaista jäsentä ja neljästä kahdeksaan varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomansa määrän toimintaryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on esitettävä aina, jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallituksen kokouksista on sen jäsenille ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on paikalla. Jos päätöstä tehtäessä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa. Hallituksen kaikista kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka hyväksytään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa.

7§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösasiakirjat on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Yhdistyksen toiminnantarkastajien toimikausi on tilikausi.

9§ Kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niiden ajankohdasta ja paikasta jäsenille jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, sekä yhdistyksen internet-sivustolla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella paikalla olevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Varsinaiset jäsenet ovat henkilöjäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni. Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat syys- ja kevätkokoukset. Syyskokous pidetään marraskuussa ja kevätkokous maaliskuun aikana.

 

Etäosallistuminen

Yhdistyksen kokoukseen ja yhdistyksen hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumisesta on ilmoitettava etukäteen hallituksen kokouskutsussa esittämällä tavalla.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muutoksista päättää yhdistyksen kokous. Päätökseen, joka tarkoittaa sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 2/3 kaikista kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

11§ Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Päätökseen äänestyksessä, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan vähintään 3/4 kaikista annetuista äänistä kahdessa (2) vähintään kymmenen päivän väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

12§ Muuten noudatetaan mitä voimassa oleva yhdistyslaki määrää.